Русский     עברית     العربية     English    
אמישראגז
ָ

                                         תנאי שימוש באתר

כללי

אתר זה (להלן:"האתר"), של החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ (להלן "אמישראגז"), מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. יש לקרוא בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

כל אדם הנכנס לאתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הצרכן"), מאשר בכך כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה או ביצוע הפעולות יהיו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה נגד אמישראגז ו/או כנגד מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או בעלי מניותיה.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בנוסף בכל מקום בו מנוסח תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

השירותים הניתנים על ידי אמישראגז באתר זה הינם בתחומי פעילות סניפי אמישראגז בלבד (להבדיל מתחום פעילות של סוכנים של אמישראגז), כפי שתקבע אמישראגז מעת לעת (להלן:"איזור השרות").

באתר יהא הצרכן רשאי באזור השרות, לשלם את חשבונות הגז המרכזי, לרכוש את המוצרים כהגדרתם להלן ולבצע פעולות נוספות לפי החלטת אמישראגז מעת לעת.

אספקת מוצרים שנרכשו מאמישראגז באמצעות האתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השרות.

אמישראגז שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לצרכן לא יהיו והוא מוותר על כל הטענות כלפי אמישראגז בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

אמישראגז, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות או איזה מהפעילויות באתר, זאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

בתקנון זה ובאתר, "מוצרים" – משמעם, המוצרים המופיעים באתר זה ובתנאי שהם נמכרים מעת לעת בסניפי אמישראגז ונמצאים במלאי.

שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").

אמישראגז אינה מחוייבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. אמישראגז רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל ו/או להפסיק איזה מהשרותים ו/או הפעולות שניתן לבצע באתר.

אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי אמישראגז מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את אמישראגז.

במקרה בו אוזל המלאי במוצר כלשהו לא תהא מחוייבת אמישראגז לספקו, אף לאחר ביצוע הרכישה, ואף אם לא עודכנה רשימת המוצרים, ולצרכן לא תהא והוא מוותר על כל טענה או תביעה כנגד אמישראגז.

 הרכישה

במסגרת הרכישה באתר יהיה הצרכן רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות שאינן סטונאיות. הקביעה האם הכמות הנרכשת הינה סיטונאית או לא תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של אמישראגז.

המחירים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הצרכן באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הצרכן באתר ו/או מועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי, לפי המאוחר. אמישראגז תהא רשאית (אך לא חייבת) לעדכן את מחירי המוצרים מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הצרכן. המחירים יהיו בתוקף עד למועד עידכון המחירים הבא.

בכל הנוגע למכירות המוצרים המתבצעות באמצעות האתר, בין אם המוצרים המסופקים לצרכן נושאים תו מחיר ובין אם לאו, מחירי האתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בחנויות אמישראגז. יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על המוצר.

מחירי המוצרים הינם המחירים המופיעים באתר, כאמור לעיל. המחירים לא בהכרח יושפעו ממבצעים ארציים שיתקיימו מעת לעת, ככל שיתקיימו, בסניפי חברת אמישראגז.

לשם ביצוע רכישה על הצרכן למלא פרטים מלאים.

התשלום באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף בלבד של הצרכן והמקובל על אמישראגז. מובהר כי אישור העסקה על ידי אמישראגז מותנה בין היתר באישור העסקה על ידי חברת האשראי. הפניה לחברת האשראי על ידי אמישראגז לא תבוצע בהכרח מיד עם מתן הפרטים ומילויים על ידי הצרכן, אלא יכול להתבצע אף לאחר מכן. מובהר כי התשלום יבוצע בהתאם למחירים שיהיו בתוקף במועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. 

הצרכן מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSLהנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני וכן באמצעות סיסמה שהצרכן מתבקש להקליד בשלב הכניסה. הצרכן לא יעביר לאחר את הסיסמא.

אמישראגז שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי כל הרכישות ו/או אספקה כפופות להוראות כל דין לרבות בנושאי בטיחות ולנהלי אמישראגז.

מובהר כי מכירת חלק מהמוצרים ואישור העסקות מותנים בביקור מוקדם של טכנאי או מי מטעמה של אמישארגז אצל הצרכן ואישורו.

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי אמישראגז בעת מועד ההזמנה.

על אף האמור לעיל אמישראגז שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים לצרכנים שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה בכפוף לתקינות האתר. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

מוקד מכירות מוצרים

הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקסימיליה אפשרית בשעות פעילות מוקד מכירות מוצרים בלבד טלפון 03-5644171. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של אמישראגז, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה או ביטול ניתן לבצע עד 48 שעות לפני מועד האספקה.

שעות הפעילות של מוקד שרות מכירות מוצרים הינן כדלקמן:

יום א' –ה' : 17:00 - 08:00
שעות הפעילות יכולות להשתנות על פי החלטת אמישראגז.

מובהר בזאת כי כל זמן שלא ימלא הצרכן את ההזמנה באתר לרבות את כל הפרטים הנדרשים, וכל זמן שלא נשלחה על ידי אמישראגז הבקשה לביצוע העסקה לאישור חברת האשראי וכל זמן שלא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, ובכפוף למגבלות המלאי של המוצרים, אזי לא תתבצע העסקה ולא תכנס לתוקף.

 אספקה

אמישראגז תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, אמישראגז אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו ולצרכן לא תהיינה טענות כלשהן כלפי אמישראגז בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.

המוצרים יסופקו על ידי אמישראגז תוך 21 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי בכפוף לאמור בתקנון זה. במקרה בו לא הצליחה אמישראגז מכל סיבה שהיא לתאם טלפונית עם הצרכן את מועד אספקת המוצרים, אזי יחשב יום העבודה ה – 21 ממועד אישור ההספקה על ידי חברת האשראי כמועד האספקה.

במקרה והצרכן או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, בין לאחר תאום מראש ובין ללא תאום מראש, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הצרכן, דהיינו הצרכן ביוזמתו ייפנה למוקד שרות מכירות מוצרים ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחוייב הצרכן בדמי שרות נוספים על פי התעריפים של אמישראגז.

אי עמידת אמישראגז במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הצרכן מחובתו לשלם לאמישראגז בגין המוצר והאספקה. למען הסר ספק מובהר כי רישומי אמישראגז יהוו ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הצרכן באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי אמישראגז.

מובהר כי אמישראגז לא תהא אחראית לאחור בהספקת המוצרים הנובע בין היתר עקב נסיבות שלא בשליטתה, לרבות אך לא רק, בעיות תקשורת, טלפוניה, מיחשוב, כח עליון, השבתות, תקלות בלתי צפויות, פעולות איבה, וכו'. עוד מובהר כי ההתחיבות להספקה מותנית באפשרות גישה לבית הצרכן ולכך שלא תהיינה בעיות בטחוניות ובטיחותיות הכרוכות בהספקת המוצרים.

במקרה בו יש לאמישראגז בעיות גישה אל הצרכן מכל סיבה שהיא יהא הצרכן רשאי לאסוף את המוצרים בעצמו.

אם אין אפשרות לאמישראגז לבצע את העסקה תהא רשאית אמישראגז לבטל את העסקה ולהחזיר את הכסף לצרכן ללא שיהיו לו כל טענה ו/או תביעה.

החזרת מוצרים

על הצרכן לבדוק אם תכולת המשלוח מתאימה להזמנה עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתמסר לו בעת האספקה, ללא שיפגום באריזה.

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הצרכן לעניין המוצרים המסופקים, על הצרכן להודיע על כך, למוקד שרות מכירות מוצרים תוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שרות מכירות מוצרים יתאם עם הצרכן את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הצרכן, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

החזרת מוצרים ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

מבצעים

מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").

המבצעים הנערכים באתר הנם במסגרת מכירות האתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת אמישראגז. אמישראגז לא תהא מחוייבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות אמישראגז. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר לא יחייבו את אמישראגז ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה.

במידה ואמישראגז תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצויין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

ביטול / שינוי הזמנה

צרכן רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר 48 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה.                                                                                             

ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שרות מכירות מוצרים בלבד.

אמישראגז תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך לצרכן הודעה 24 שעות ומעלה לפני מועד האספקה.

הצרכן יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים באמצעות פנייה למוקד שרות מכירות מוצרים וזאת עד ארבעה עשר ימים לאחר אספקת המוצר.

יודגש כי זכות הצרכן להחזרת מוצר וזכות הצרכן לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות אמישראגז כפי שתהא מעת לעת.

אחריות

אמישראגז אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הצרכן ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו.

הצרכן ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאמישראגז ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

הצרכן פוטר את אמישראגז מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

אמישראגז לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. כמו כן, אמישראגז, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני, מעשה או מחדל של ספק או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או עילות אחרות שאינן בשליטתה של אמישראגז.

 אמישראגז לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי שרותים אחרים לאתר.

אמישראגז לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לאמישראגז, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אמישראגז בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הצרכן.

אמישראגז והצרכן מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
 
אמישראגז תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

אמישראגז ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הצרכן באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא אמישראגז רשאית להעביר לצרכן מידע כלשהו על אמישראגז או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי אמישראגז או מי מטעמה או מי באמצעותה.

במידה והצרכן מבקש שלא להמשיך ולקבל חומר באופן כמפורט לעיל יהא עליו להודיע על כך לאמישראגז באתר.

אמישראגז, בכפוף להוראות כל דין, תהיה רשאית להשתמש בפרטים שהצרכן מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הצרכן באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הצרכן, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הצרכן. הצרכן מתחייב שלא לנקוט צעדים כנגד אמישראגז בקשר לכך.

הקניין הרוחני באתר ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של אמישראגז, או של צדדים שלישיים שאמישראגז קיבלה מהם רשיון שימוש כדין.

אמישראגז שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.שמות אמישראגז, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של אמישראגז הם בבעלות מלאה ובלעדית של אמישראגז, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בהם.

כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות לצרכן ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. אין לעשות כל שימוש בתכולת האתר ללא היתר מראש ובכתב מאת אמישראגז. .