עגלת הקניות שלך ריקה.
  מדיניות פרטיות

  מדיניות פרטיות

  מדיניות פרטיות

     ***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד*** 

  מדיניות פרטיות

  1. כללי
  1.1. החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, לרבות המשתמשים באפליקציה מטעמה וכן הגולשים באתר המופעל על ידה ובבעלותה – בכתובת https://www.amisragas.co.il/ ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתם (להלן יחדיו "הפלטפורמה"). 
  1.2. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי לקוחותיה והמשתמשים בפלטפורמה, וכן את האופן בו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף באמצעותו.
  1.3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר יתעדכן באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
  1.4. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

  2. רישום והעברת מידע לחברה
  2.1. בפלטפורמה מוצעים שירותים שונים, ביניהם תשלום חשבונות, הזמנת מכלי גז, איתור סניף קרוב, ואף הצטרפות לשירותי החברה. חלק מהשירותים הניתנים בפלטפורמה טעונים מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, פרטי אמצעי תשלום, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מילוי חלק מהשדות מחייב, וייתכן שללא מסירתם לא תוכל לבצע פעולות שונות (להלן "מסירת המידע").
  2.2. המשתמש בפלטפורמה (בין אם באתר או באפליקציה, להלן יחדיו "המשתמש"), מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו (להלן "הנתונים" ו/או "המידע") במסגרת התקשרותו זו עם החברה, ישמר במאגר המידע הרשום של החברה, אשר בין מטרותיו דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, גבייה, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, מחקר, טיוב נתונים, שירותי דיוור ישיר, ואף העברת מידע לצד ג' – זאת בכפוף להסכמתו המפורשת.
  2.3. הנתונים ישמרו למטרות אלה, כאשר איסוף המידע, עיבודו, ניתוחו, טיוב המידע ופעולות דיוור ישיר, ישמשו כולן לשם ניהול וייעול השירות עבור המשתמש, שמירת הקשר עם המשתמש, וכן לצרכים תפעוליים, שיווקיים, סטטיסטיים ומסחריים, ובהתאם לכל דין.
  2.4. ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך החופשית ובהסכמתך.
  2.5. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיפים 2.2 – 2.3 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

  3. איסוף ושימוש במידע
  3.1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש עת שימושו בפלטפורמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש (כגון נתוני המיקום שלו, היסטוריית ההזמנות וכיו"ב), כדי לספק עבור המשתמש את השירות המבוקש על ידו (כך למשל, נתוני מיקום ישמשו לאיתור סניף קרוב.
  3.2. הנתונים ישמשו כדי לשפר, להעשיר או לשנות את הפלטפורמה (לרבות שינוי של התוכן המוצג למשתמש), את השירותים והתכנים המוצעים בה, על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, ואף לשם עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. יצוין כי פרטי האשראי שתזין בפלטפורמה לא ישמרו בה או בידי החברה, למעט 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי ותוקף הכרטיס. 
  3.3. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי שאינו מזהה לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. כאמור, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש אישית. 

  4. מסרים פרסומיים והודעות
  4.1. שימושך בפלטפורמה כולל גם את הסכמתך המפורשת מכוח תנאים אלה לקבל דברי פרסומת מהחברה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שמסרת לחברה. 
  4.2. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לחברה על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. החברה אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת (כגון הודעות תפעוליות שאינן דורשות את הסכמתך).

  Cookies
  4.3. ידיעתך – הפלטפורמה משתמשת בכלים אוטומטיים לאיסוף ושימוש במידע סטטיסטי, כגון עוגיות, web beacons, Pixels, Tags  וכד' (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות"). השימוש נעשה לצורך תפעולה השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בה, לרבות המידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמה, למען אימות פרטים, לשיפור חווית הגלישה והשימוש שלך, תוך התאמת הפלטפורמה להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך אישית, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע. 
  4.4. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בפלטפורמה, מהיכן הגעת אליה, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  4.5. הפלטפורמה עשויה לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה. למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – 
  https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת - https://www.facebook.com/policies/cookies/. 
  4.6. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או שתחווה חווית שימוש וגלישה חלקית ושאינה מותאמת לצרכיך.

  5. מסירת מידע לצד שלישי
  5.1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
  5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
  5.1.2. במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה, אספקת מוצר ו/או שירות המבוקש על ידך, ו/או פנייה מטעמך ו/או העברת תשלום מטעמך. בהקשר זה, ידוע לך כי החברה עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה שימוש בפרטי התשלום שתזין בפלטפורמה.
  5.1.3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
  5.1.4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות הפלטפורמה ו/או בקשר עמה, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין;
  5.1.5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
  5.1.6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  5.1.7. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  5.1.8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  5.2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

  6. אבטחת מידע
  6.1. החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי הפלטפורמה ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים בה באופן מוחלט.
  6.2. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי הפלטפורמה והחברה.
  6.3. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את הפלטפורמה, את התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין מחשב הקצה של המשתמש או המבקר בפלטפורמה לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על הפלטפורמה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולה ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן עליה ועל תוכנה מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
  6.4. כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי הפלטפורמה ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהפלטפורמה תתנהל כסדרה, ללא כל הפרעה, ו/או שהפלטפורמה ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  6.5. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהפלטפורמה נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים. 

  7. יצירת קשר בנושא פרטיות
  7.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "יצירת קשר" בפלטפורמה או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים להלן.
  7.2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל[email protected]. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
  לחלופין, הנך מוזמן להתקשר לשירות הלקוחות בטלפון -  1-700-701-702, 3626*. 


  עבור לתוכן העמוד