עגלת הקניות שלך ריקה.

קרוסלת נושאים

הבית שלי דלג על הבית שלי

נספח לחוזה קבלן


1. יש להעביר לאמישראגז את פרטי גורמי התכנון הרלוונטיים כגון: האדריכל, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, קונסטרוקטור, מנהל הפרויקט וכו'.

2. לשם קבלת אישור משרד הכלכלה למיקום מאגר הגז יש להעביר לאמישראגז תכנית הגשה (גרמושקה) שבתוכה:
א.  "דף ראשון".
ב.  תרשים סביבה בקנה מידה 1:5000-1:2500.
ג.  תוכנית מצבית בקנה מידה 1:250 אשר מפרטת מיקום, מידות של חלקה, מרחקים ביחס למגרשים שכנים (מבנים, כבישים, מדרכות, חניות וכו') שממוקמים בחלקות סמוכות בחלקה האמורה.
ד. תוכנית קומת קרקע בקנה מידה 1:100 או 1:250.
ה. תוכנית קומה תת קרקעית בקנה מידה 1:100 או 1:250.
ו.  תוכניות קומה א' וקומה ב' בקנה מידה 1:100 או 1:250.
ז. תוכנית פיתוח עם מיקום הצובר/ים ותוואי צנרת ראשי, בהתאם להנחיות מתכנן אמישראגז.
ח.כאשר נדרש להתקין צובר בסמיכות או מעל לחניון/מרתף תת קרקעי, תוכניות מאצרת בטון לצובר לרבות חתכים בהתאם לדרישות ת"י 158 חלק 1, לרבות אישור קונסטרוקטור לעמידות העומסים הסטאטיים והדינאמים הנובעים  

   מרעידת אדמה.
3. יש למסור לאמישראגז תוכנית תאום מערכות המאפשרות לראות את כל התשתיות הרלוונטיות בפרויקט ובסביבתו.  אמישראגז תתאם עם האדריכל או יועץ אחר מטעמו את תוואי הצנרת הראשית וזאת בהתאם לדרישות התקן 

    וכללי המקצוע, האדריכל יקבל אישור מיועצי החשמל והאינסטלציה ויעדכן את תוכניות תאום התשתיות.
4. הנחיות ראשוניות לתכנון מיקום צובר.
    תכנון מיקום הצובר/ים בהתאם לתקן ישראלי 158 חלק 1, מרחקי הבטיחות הינם כדלהלן (האמור להלן אינו מחליף את התקן, והמהווה תיאור כללי ובלתי מחייב של הדרישות):
     א. מוליך מתח נמוך עד 1000 וולט – תיל או כבל לא מבודד: לא יעבור בתחום אתר ההתקנה ולא בתחום של 2 מ' מפתח צינור המילוי.
     ב. מוליך מתח גבוה מעל 1000 וולט ועד 33 קילוואט – תילים או כבלים לא מבודדים: 8 מ'.
     ג. המרחק של ציוד חשמלי שאינו מתאים לשימוש באטמוספרה נפיצה יהיה 1.5 מ' לפחות מדופן המיכל ו- 5 מ' לפחות מאביזריו.
     ד. המרחק בין דופן מיכל תת קרקעי לכבל חשמל תת קרקעי יהיה 1.5 מ' לפחות.
     ה. תשתיות מים וביוב יהיו במרחק של לפחות  1 מ' מדופן הצובר.
     ו. פתחי בקרה סגורים של ביוב במפלס קרקע יהיו לפחות במרחק של 1.5 מ' מאביזרי צובר.
     ז. פתחי ניקוז פתוחים של מערכת קליטה ותיעולו (לדוגמא: קולטני מי גשם) יהיו לפחות במרחק של 3 מ' מאביזרי צובר.
     ח. יותקן ברז כיבוי אש 3" (הידראנט) במרחק שאינו קטן מ- 10 מ' ואינו גדול מ- 50 מ' מאתר ההתקנה של הצובר וממיקום עמידת מכלית המילוי.
     ט. קווי בזק וכבלים לא יעברו באתר ההטמנה.
      י. המרחק מאביזרי הצובר למעברים להולכי רגל יהיה לא קטן מ -  1 מטר.
     יא. במידה וקיימת אפשרות של התקרבות כלי רכב לצובר, יש להגן על הצובר באמצעות מחסום יציב בגובה של לפחות 0.3 מטר.
     יב. מרחקי בטיחות לבנין מגורים, מבואות תת-קרקעים, כביש ציבורי  בהתאם להנחיות מתכנן אמישראגז וטבלה א'.

 נפח (גאלון)  מאגר הגז בצובר נייח תת קרקעי בנין מגורים / כביש ציבורי / מקלטים / מבואות תת קרקעיים קו בניין בנכס שכן
 מאביזרי  המכל(מטר) מדופן המכל(מטר) מאביזרי  המכל(מטר) מדופן המכל (מטר)
250 3.00 3.00 3.34 4.00
500 3.00 3.00 3.95 4.00
1000 3.72 3.00 4.72 4.00
1400 4.16 3.00 5.16 4.00
2000 4.69 3.00 5.69 4.00
טבלה א'
יג. מיקום המאגר יהיה בשטח הרכוש המשותף של הדיירים  ולא בשטחים ציבוריים ו/או בשטחים פרטיים של דיירים.
מיקום המאגר יאפשר גישה נוחה לתדלוק ע"י מכלית ובמרחק מקסימאלי של 20 מטר ממקום עמידתה. מיקום המאגר יאפשר עמידת מכלית במרחק שאינו קטן מ- 3 מטר מבניין ומשטחי גישה משופעים למבואות של חלקים תת קרקעיים בבניין ובמרחק שאינו קטן מ- 7.5 מטר מפתחי בניין ומבנה דליק.

5. הנחיות ראשוניות לתכנון חדר גז.
א. החדר ימוקם בקומת הקרקע. קיר אחד לפחות יהיה קיר חיצוני.
ב. ריצפת החדר תהיה בשיפוע כלפי חוץ, גובה הרצפה יהיה לפחות 5 ס"מ מעל פני הקרקע שמסביב.
ג. דלת החדר תיפתח כלפי חוץ ללא פס מפתן.
ד. קיר חיצון אחד או הדלת יעשו רשת מתכת צפופה או רפפה, שטח מעבר האוויר יהיה 1 מ"ר לפחות ויתחיל ממפלס הרצפה.
ה. בחדר תותקן תאורה אטומה למים ומוגנת התפוצצות. המתג יותקן מחוץ לחדר.
ו. שטח החדר יהיה לפחות 0.32 מ"ר לכל דירה, בחדר הגז לא יותקנו יותר מ-20 מכלים.
ז. גובה החדר יהיה לפחות 2.1 מטר.
ח. בחדר הגז תותקן מערכת התזת מים כאשר ברז הפעלה ידני יותקן מחוץ לחדר, מספר המתזים, ספיקת המים הנדרשת ואופן ההתקנה יתואם עם מתכנן חברת אמישראגז.

6. הנחיות ראשוניות לתכנון פיר גז / ארונות מונים קומתיים/צנרת דירתית
א. פיר גז ייעודי ברוחב מינימאלי של 45 ס"מ העובר בין הקומות יוקצה להתקנת מוני גז. רוחב הפיר הסופי ייקבע בהתאם לכמות הדירות שבכל קומה בשיתוף עם מתכנן אמישראגז.יש להעביר צינור ניקוז בפיר הגז בין כל ארונות הגז הקומתיים, קוטר הצינור יהיה "3, מיקום הצינור בפיר יהיה צמוד לאחת הפאות הצדיות ובמרכזה, מוצאו בקומת הקרקע יחובר אל מחוץ לבניין לאוויר החופשי (יש לקיים שיפוע שלילי עד למוצאו).
ב. בפיר הגז בין הקומות, בפאה שמול צינור הניקוז בפינה הפנימית, יתוכנן מעבר שרוול PVC בקוטר "2 לפחות, אשר יבלוט כ- 10 ס"מ מעל מפלס הרצפה בפיר, לצורך העברת תשתיות הגז בין הקומות.
ג. המרחק בין ריכוז המונים בקומה לנקודת הגז במטבח (או למחמם מים – אם יש) יהיה קצר ככל שניתן. באם והמרחק עולה על 25 מטר יש להיוועץ עם מתכנן אמישראגז.
ד. בכניסה לבניין בתוך הלובי (או בחוץ), ימוקם ברז גז ראשי נגיש וברז רעידת אדמה. יובטח ניקוז מתחתית ארון הברז הראשי או מתחתית הפיר הייעודי אל האוויר החיצון.
גודל ומיקום ארון הברז הראשי יתואם עם מתכנן אמישראגז.
ה. בסמיכות לברז הראשי, תחובר ע"י חשמלאי (מטעם היזם) צנרת הגז אל פס השוואת הפוטנציאליים של הבניין  (הארקת ייסוד).
ו. צנרת מתחת לריצוף תבוטן מיד לאחר התקנתה באמצעות בטון בעובי 1 ס"מ לפחות.

7.  התקנת מאגר גז בצובר וצנרת שטח
התקנת הצובר/ים תיעשה ככל הניתן מאוחר לאחר שהפיתוח בשלבים מתקדמים וקרוב ככל הניתן לאכלוס הפרויקט (ע"מ למנוע בעיות בהטמנה כגון גבהים לא נכונים וע"מ למנוע פגיעה בצובר).
לשם הטמנת הצובר בהתאם לדרישת התקן, גובה הייחוס (0.0) יסומן בסמיכות לאתר ההתקנה ע"י מנהל העבודה או נציג מטעמו.  בעת ההטמנה יאשר מנהל העבודה של הפרויקט (או מי מטעמו) כי הצובר הוטמן בגובה שנקבע על פי "גובה 0.0".
8. צנרת שטח
התקנת צנרת השטח תיעשה מאוחר ככל הניתן וזאת מכיוון שהצנרת פגיעה וגניבה, אך כמובן כתלות בהתקדמות עבודות הפיתוח באתר. קווים טמונים באדמה יהיו בעומק 60 ס"מ לפחות.

9. אישור מעבדה מוסמכת
באחריות היזם לבצע בדיקות מעבדה מוסמכת למערכת הגז.
ביצוע הבדיקות יהיו לאורך הפרויקט כפי שיוגדר ע"י המעבדה המוסמכת.
הזמנת הבדיקה תבוצע ע"י היזם וזאת לאחר שהתקבל אישור נציג אמישראגז לביצוע הבדיקה. 
10. קבלת אישורים
א. מיד עם קבלת היתר בניה (הכולל את מיקום הצובר) יש להעביר לנציג אמישראגז עותק של היתר הבניה כולל צילום התוכנית הכוללת את מיקום הצובר.
ב. מיד עם קבלת כל אישור של מעבדה מוסמכת יש להעביר עותק לנציג אמישראגז. הפעלת מערכת הגז תעשה רק לאחר העברת אישור סופי של המעבדה המוסמכת (אישור תקין, המשמש לצורכי קבלת טופס 4)

 

עבור לתוכן העמוד